đội ngũ SEO chuyên nghiệp (9)  đội ngũ SEO an toàn (9)  từ khóa google (9)  social bookmark (1)  seo website vn (1)  seo web vn (1)  seo web (1)  seo tu khoa (1)  seo backlink (1)  online marketing (9)  dịch vụ SEO từ khóa website an toàn (1)  dịch vụ SEO từ khóa an toàn (11)  dịch vụ SEO từ khóa (9)  dich vu seo tu khoa (9)  dich vu seo an toan (9)  dich vu SEO web SEO an toàn (9)  Tips seo (1)  Thứ hạng từ khóa (9)  Thư viện sách điện tử (1)  Thư viện sách ebook miễn phí (1)  The Googlebot guide (9)  Team SEO chuyên nghiệp (9)  Team SEO an toàn (9)  Sách điện tử miễn phí (2)  Sách ebook miễn phí (1)  Seo white hat (1)  Seo từ khóa (1)  Semantic seo (1)  SEOER (1)  SEO website an toàn (21)  SEO website an toan hieu qua (9)  SEO website an toan (12)  SEO web hiệu quả (9)  SEO từ khóa google (9)  SEO từ khóa an toàn (9)  SEO từ khóa (12)  SEO tu khoa google (9)  SEO tu khoa an toan (9)  SEO tu khoa (12)  SEO social bookmark (9)  SEO social (21)  SEO chuẩn an toàn (9)  SEO backlink (21)  SEO an toan (9)  SEO (1)  Paid Search Marketing (3)  Nose anchor seo (1)  Link builders (1)  Kho sách điện tử miễn phí (1)  Keywords (1)  Google seo (1)  Google quyết định Page Rank (1)  Dịch vụ quảng cáo trực tuyến (9)  Dịch vụ SEO web (9)  Dịch vụ SEO an toàn hiệu quả (9)  Dịch vụ SEO an toàn (21)  Dich vu SEO tu khoa an toan (12)  Dich vu SEO an toan hieu qua (9)  Cấu trúc url (1)  Corporate social responsibility (1)  CSR (1)  Bình minh của SEO: The Wild West Era (1)  Blogger seo (1)  AMBN (3)  6ΩΩ9lε (1)  


The Googlebot guide

What is Googlebot? Googlebot là gì?

Googlebot is the webcrawler used by Google.

It is used by Google to find and retrieve webpages.

The information gathered by Googlebot is used to update the Google index.

Googlebot là trình thu thập thông tin web được Google sử dụng.

Nó được sử dụng bởi Google để tìm và truy xuất các trang web.

Thông tin do Googlebot thu thập được sử dụng để cập nhật chỉ mục của Google.

What is Googlebot?

Googlebot visits billions of webpages and is constantly visiting pages all over the web.

Googlebot truy cập hàng tỷ trang web và liên tục truy cập các trang trên web.

What is a webcrawler?

Web crawlers (also known as bots, robots or spiders) are a type of software designed to follow links, gather information and then send that information somewhere.

Một webcrawler là gì?

Trình thu thập thông tin web (còn gọi là chương trình, robot hoặc nhện) là một loại phần mềm được thiết kế để theo dõi liên kết, thu thập thông tin và sau đó gửi thông tin đó đến một nơi nào đó.

What does Googlebot do?

Googlebot retrieves the content of webpages (the words, code and resources that make up the webpage).

If the content it retrieves has links to other things, that is noted.

It then sends the information to Google.

Googlebot truy lục nội dung của các trang web (các từ, mã và tài nguyên tạo thành trang web).

Nếu nội dung mà trình duyệt thu được có liên kết đến những thứ khác, cần lưu ý.

Sau đó, nó gửi thông tin tới Google.

Googlebot and your website

The information that Googlebot sends back to Google computers updates the Google index.

The Google index is where webpages are compared and ranked.

In order for your webpages to be found in Google, they must be visible to Googlebot.

In order for your webpages to rank optimally, all webpage resources must be accessible by Googlebot.

Googlebot và trang web của bạn

Thông tin mà Googlebot gửi lại cho máy tính của Google cập nhật chỉ mục của Google.

Chỉ mục của Google là nơi các trang web được so sánh và xếp hạng.

Để các trang web của bạn được tìm thấy trong Google, chúng phải hiển thị cho Googlebot.

Để các trang web của bạn xếp hạng tối ưu, tất cả các tài nguyên trang web phải được truy cập bởi Googlebot.

The difference between Googlebot and the Google index

Sự khác biệt giữa Googlebot và chỉ mục của Google

Googlebot

Googlebot retrieves content from the web.

Googlebot does not judge the content in anyway, it only retrieves it.

The only concerns Googlebot has is "Can I access this content?" and "Is there any further content that I can access?"

The Google index

The Google index takes the content it receives from Googlebot and uses it to rank pages

The first step of being ranked by Google is to be retrieved by Googlebot.

Googlebot

Googlebot lấy nội dung từ web.

Googlebot không đánh giá nội dung trong bất kỳ trường hợp nào, nó chỉ truy xuất nó.

Googlebot có mối quan tâm duy nhất là "Tôi có thể truy cập nội dung này không?" và "Có nội dung nào khác mà tôi có thể truy cập không?"

Chỉ mục của Google

Chỉ mục của Google lấy nội dung mà nó nhận được từ Googlebot và sử dụng nó để xếp hạng các trang

Bước đầu tiên để được xếp hạng bởi Google sẽ được Googlebot thu thập.

Ensuring Googlebot can see your pages

Since Googlebot is the way Google updates their index, it is essential that Googlebot can see your pages.

The fundamental first questions a webmaster should ask are...

Can Googlebot "see" my pages?

Can Googlebot access all my content and links completely?

Can Googlebot access all of my page resources?

Let's look at each of those closer...

Bảo đảm Googlebot có thể xem các trang của bạn

Vì Googlebot là cách Google cập nhật chỉ mục của họ nên điều quan trọng là Googlebot có thể xem các trang của bạn.

Những câu hỏi cơ bản đầu tiên mà một webmaster nên hỏi là ...

Có thể Googlebot "xem" các trang của tôi?

Googlebot có thể truy cập vào tất cả nội dung và liên kết của tôi không?

Googlebot có thể truy cập vào tất cả các tài nguyên trang của tôi không?

Hãy nhìn vào mỗi người gần hơn ...

 1. Can Googlebot "see" my pages?

1. Googlebot có thể "xem" các trang của tôi không?

To get an idea of what Google sees from your site do the following Google search...

Để có được ý tưởng về những gì Google nhận thấy từ trang web của bạn, hãy thực hiện tìm kiếm Google sau đây ...

By putting "site:" infront of your domain name you will be requesting Google to list the pages Google has indexed for your site.

Tip: Make sure there is no space between "site:" and your domain name when you do this. Here is an example using this site...

Bằng cách đặt "trang web:" trước tên miền của bạn, bạn sẽ yêu cầu Google liệt kê các trang mà Google đã lập chỉ mục cho trang web của bạn.

Mẹo: Đảm bảo không có khoảng trống giữa "site:" và tên miền của bạn khi bạn làm việc này. Đây là một ví dụ sử dụng trang web này ...

site:seowebvn.net 

If you see less than the amount of pages that you would expect, you will likely need to ensure that you are not blocking Googlebot with your robots.txt file (the robots.txt file is discussed further down this page).

Nếu bạn thấy ít hơn số trang mà bạn mong đợi, có thể bạn sẽ cần đảm bảo rằng bạn không chặn Googlebot bằng tệp robots.txt của bạn (tệp robots.txt được thảo luận thêm dưới trang này).

2. Can Googlebot access all my content and links completely?

2. Googlebot có thể truy cập vào tất cả nội dung và liên kết của tôi không?

The next step is to ensure Google is seeing your content and links correctly.

Just because Googlebot can see your pages does not mean that Google has a perfect picture of exactly what those pages are.

Bước tiếp theo là bảo đảm Google đang xem nội dung và liên kết của bạn một cách chính xác.

Chỉ vì Googlebot có thể xem các trang của bạn không có nghĩa là Google có hình ảnh hoàn hảo về chính xác những trang đó là gì.

Google bot does not see a website the same way as humans do. In the above image there is a webpage with one image on it. Humans can see the image, but what Googlebot sees is only the code calling that image.

Googlebot may be able to access that webpage (the html file), but not be able to access the image found on that webpage for various reasons.

In that scenario the Google index will not include that image, meaning that Google has an incomplete understanding of your webpage.

Google bot không thấy một trang web giống như cách của con người. Trong hình trên có một trang web với một hình ảnh trên đó. Con người có thể nhìn thấy hình ảnh, nhưng những gì Googlebot nhìn thấy chỉ là mã gọi hình ảnh đó.

Googlebot có thể truy cập trang web đó (tệp html) nhưng không thể truy cập vào hình ảnh được tìm thấy trên trang web đó vì nhiều lý do.

Trong trường hợp đó, chỉ mục của Google sẽ không bao gồm hình ảnh đó, có nghĩa là Google có một sự hiểu biết chưa đầy đủ về trang web của bạn.

How Googlebot "sees" a webpage

Googlebot does not see complete web pages, it only sees the individual components of that page.

Cách Googlebot "nhìn thấy" một trang web

Googlebot không thấy các trang web hoàn chỉnh, nó chỉ nhìn thấy các thành phần riêng lẻ của trang đó.

If any of those components are not accessible to Googlebot, it will not send them to the Google index.

To use our earlier example, here is Googlebot seeing a webpage (the html and css) but not seeing the image.

Nếu Googlebot không thể truy cập vào các thành phần này, nó sẽ không gửi chúng tới chỉ mục của Google.

Để sử dụng ví dụ trước của chúng tôi, đây là Googlebot xem trang web (html và css) nhưng không nhìn thấy hình ảnh.

It isn't just images. There are many pieces to a webpage. For Google to be able to rank your webpages optimally, Google needs the complete picture.

There are many scenarios where Googlebot might not be able to access web content, here are a few common ones.

Resource blocked by robots.txt

Page links not readable or incorrect

Over reliance on Flash or other technology that web crawlers may have issues with

Bad HTML or coding errors

Overly complicated dynamic links

Most of these things can be quickly checked by using the Google guidelines tool.

If you have a Google account use the "fetch and render" tool found in the Google search console. This tool will provide you with a live example of exactly what Google sees for an individual page.

Nó không chỉ là hình ảnh. Có rất nhiều phần cho một trang web. Để Google có thể xếp hạng trang web của bạn một cách tối ưu, Google cần hình ảnh hoàn chỉnh.

Có nhiều tình huống mà Googlebot không thể truy cập nội dung web, dưới đây là một số thông tin phổ biến.

Tài nguyên bị chặn bởi robots.txt

Liên kết trang không thể đọc hoặc không chính xác

Phụ thuộc vào Flash hoặc các công nghệ khác mà trình thu thập thông tin web có thể có vấn đề với

Xấu HTML hoặc lỗi mã hóa

Liên kết động quá phức tạp

Hầu hết những điều này đều có thể được kiểm tra nhanh bằng cách sử dụng công cụ hướng dẫn của Google.

Nếu bạn có tài khoản Google sử dụng công cụ "lấy và hiển thị" được tìm thấy trong bảng điều khiển tìm kiếm của Google. Công cụ này sẽ cung cấp cho bạn ví dụ trực tiếp về chính xác những gì Google sẽ thấy cho một trang riêng lẻ.

3. Can Googlebot access all of my page resources?

3. Googlebot có thể truy cập vào tất cả các tài nguyên trang của tôi không?

If CSS and javascript files are blocked by your robots.txt file then it can cause some severe misunderstandings about your webpage content (much worse than just a missing image).

It is increasingly true that a webpage may actually be different, or have different content if the page resources are not loaded.

An example to illustrate this would be a mobile page that uses CSS or javascript to determine what to show depending on what device is looking at the page. If Googlebot can not access the CSS or Javascript of that page, it may not realize the page can be mobile.

In this scenario and others like it, Google will "see" your page, and may even understand it, but it may not know it enough to realize that it can be ranked in many other scenarios than what the HTML alone is presenting.

This can also be checked for using the Google guidelines tool.

Nếu tệp robots.txt của bạn bị chặn bởi tệp CSS và javascript, điều này có thể gây ra một số hiểu lầm nghiêm trọng về nội dung trang web của bạn (tệ hơn nhiều so với hình ảnh bị thiếu).

Ngày càng đúng sự thật rằng một trang web thực sự khác biệt, hoặc có nội dung khác nhau nếu tài nguyên trang không được tải.

Ví dụ để minh họa điều này sẽ là trang di động sử dụng CSS hoặc javascript để xác định điều gì sẽ hiển thị tùy thuộc vào thiết bị đang xem trang nào. Nếu Googlebot không thể truy cập vào CSS hoặc Javascript của trang đó, nó có thể không nhận thấy trang có thể là điện thoại di động.

Trong trường hợp này và những người khác thích nó, Google sẽ "nhìn thấy" trang của bạn, và thậm chí có thể hiểu nó, nhưng nó có thể không biết đủ để nhận ra rằng nó có thể được xếp hạng trong nhiều kịch bản khác hơn là những gì HTML chỉ trình bày.

Điều này cũng có thể được kiểm tra để sử dụng công cụ hướng dẫn của Google.

Can I control Googlebot?

Yes.

Googlebot follows the instructions it receives via the robots.txt standards and even has advanced ways to control it that are Google specific.

Some ways you can control Googlebot are...

Using a robots.txt file

Including robot instructions in the metadata of your webpages

Including robot instructions in your headers

Using sitemaps

Using Google search console

The most common way by far is using the the robots.txt file

Tôi có thể kiểm soát Googlebot không?

Vâng.

Googlebot thực hiện theo các hướng dẫn mà nó nhận được thông qua các tiêu chuẩn robots.txt và thậm chí có những cách tiên tiến để kiểm soát nó theo đặc thù của Google.

Một số cách bạn có thể kiểm soát Googlebot là ...

Sử dụng tệp robots.txt

Bao gồm hướng dẫn của robot trong siêu dữ liệu của các trang web của bạn

Bao gồm hướng dẫn của robot trong tiêu đề của bạn

Sử dụng sơ đồ trang web

Sử dụng bảng điều khiển tìm kiếm của Google

Cách phổ biến nhất cho đến nay là sử dụng tệp robots.txt

What is a robots.txt file?

Tệp robots.txt là gì?

The robots.txt file controls how search engine spiders like Googlebot see and interact with your webpages.

In short, a robots.txt file tells Googlebot what to do when it visits your pages by listing files and folders that you do not want Googlebot to access.

Learn more about it in my guide to the robots.txt file.

To see your robots.txt file (or to see if you have one) you can enter a url (your homepage for example) in the tool below and it will show you it right here on this page.

Tệp robots.txt kiểm soát các nhện nhện của công cụ tìm kiếm như Googlebot xem và tương tác với các trang web của bạn.

Tóm lại, tệp robots.txt cho Googlebot biết phải làm gì khi truy cập các trang của bạn bằng cách liệt kê các tệp và thư mục mà bạn không muốn Googlebot truy cập.

Tìm hiểu thêm về nó trong hướng dẫn của tôi tới tệp robots.txt.

Để xem tệp robots.txt của bạn (hoặc để biết liệu bạn có) hay không, bạn có thể nhập url (ví dụ như trang chủ của bạn) trong công cụ bên dưới và nó sẽ hiển thị nó ngay tại đây trên trang này.

Here are a few resources from Google that speak of robot instructions:

robots.txt file

Technical overview of how Google handles robots.txt

Robots meta tags and headers

Đây là một số tài nguyên từ Google nói về hướng dẫn của robot:

tệp robots.txt

Tổng quan về cách Google xử lý robots.txt

Thẻ meta và phần đầu của robot.

Sitemaps and Googlebot

Sơ đồ trang web và Googlebot

Sitemaps are a way that you can help Googlebot understand your website, or as Google says...

"A sitemap is a file where you can list the web pages of your site to tell Google and other search engines about the organization of your site content. Search engine web crawlers like Googlebot read this file to more intelligently crawl your site."

Google states that sitemaps are best used in certain scenarios, specifically...

Your site is really large.

Your site has a large archive of content pages that are isolated or well not linked to each other.

Your site is new and has few external links to it.

Your site uses rich media content, is shown in Google News, or uses other sitemaps-compatible annotations.

Sơ đồ trang web là cách bạn có thể giúp Googlebot hiểu trang web của bạn hoặc như Google nói ...

"Sơ đồ trang web là một tệp tin mà bạn có thể liệt kê các trang web của trang web để nói với Google và các công cụ tìm kiếm khác về việc tổ chức nội dung trang web của bạn. Các trình thu thập thông tin web của công cụ tìm kiếm như Googlebot đọc tệp này để thu thập thông tin trang web của bạn một cách thông minh hơn."

Google nói rằng sơ đồ trang web được sử dụng tốt nhất trong các tình huống nhất định, cụ thể là ...

Trang web của bạn thực sự lớn.

Trang web của bạn có kho lưu trữ lớn các trang nội dung bị cô lập hoặc cũng không được liên kết với nhau.

Trang web của bạn mới và có ít liên kết bên ngoài đến nó.

Trang web của bạn sử dụng nội dung đa phương tiện, được hiển thị trong Google Tin tức hoặc sử dụng các chú thích tương thích với các trang web khác.

Sitemaps are being used for many things now, but as far as Googlebot goes, sitemaps basically create a list of urls and other data that Googlebot may use as guidance when visiting your webpages.

Google explains how to build sitemaps here.

Sơ đồ trang web đang được sử dụng cho nhiều thứ bây giờ, nhưng nếu Googlebot đi, sơ đồ trang web về cơ bản tạo danh sách url và dữ liệu khác mà Googlebot có thể sử dụng làm hướng dẫn khi truy cập các trang web của bạn.

Google giải thích làm thế nào để xây dựng sơ đồ trang web ở đây.

Googlebot and the Google search console

Googlebot và bảng điều khiển tìm kiếm của Google

Another place you can control Googlebot is Google search console.

If Googlebot is accessing your web server too fast, you can change the crawl rate.

You can also see an overview of how Googlebot is accessing your website, test your robots.txt, see Googlebot crawl errors, and perform "fetch and render" requests which will help you understand how Google is seeing your webpages.

Một nơi khác bạn có thể kiểm soát Googlebot là bảng điều khiển tìm kiếm của Google.

Nếu Googlebot truy cập máy chủ web của bạn quá nhanh, bạn có thể thay đổi tốc độ thu thập thông tin.

Bạn cũng có thể xem tổng quan về cách Googlebot đang truy cập vào trang web của bạn, kiểm tra robots.txt, xem lỗi thu thập thông tin của Googlebot và thực hiện yêu cầu "lấy và hiển thị", điều này sẽ giúp bạn hiểu cách Google đang nhìn thấy các trang web của bạn.

How many Googlebots / Google webcrawlers are there?

There are nine different types of Google webcrawlers.

Có bao nhiêu trình thu thập thông tin web của Google Bots / Google?

Có chín loại trình thu thập dữ liệu web khác nhau của Google.

 

Googlebot (Google Web search)

Google Smartphone

Google Mobile (Feature phone)

Googlebot Images

Googlebot Video

Googlebot News

Google Adsense

Google Mobile Adsense

Google Adsbot (landing page quality check)

If you want details on each, make sure to visit the Google crawlers help page provided by Google (It lists details about each webcrawler it uses).

Googlebot (Google Web search)

Điện thoại thông minh của Google

Google Mobile (Điện thoại tính năng)

Googlebot Images

Video Googlebot

Tin tức của Googlebot

Google Adsense

Adsense của Google Mobile

Google Adsbot (kiểm tra chất lượng trang đích)

Nếu bạn muốn biết chi tiết về từng vấn đề, hãy đảm bảo truy cập vào trang trợ giúp của trình thu thập dữ liệu của Google được cung cấp bởi Google (Nó liệt kê các chi tiết về từng người lướt mạng mà nó sử dụng).

What is the Googlebot User-agent?

Since there are several Googlebots, there are actualy several Googlebot User-agents, let's look at the main ones:

Googlebot (Google web search)

User-agent names: Googlebot

Đại lý Người dùng Googlebot là gì?

Vì có một số Googlebot, đã có một số đại lý của Googlebot User's agent, chúng ta hãy xem các chính sách chính:

Googlebot (Google web search)

Tên tác nhân người dùng: Googlebot

Googlebot Smartphone

User-agent names: Googlebot

Googlebot Image

User-agent names: Googlebot-Image (Googlebot)

Googlebot Video

User-agent names: Googlebot-Video (Googlebot)

The Google crawlers help page provides User-agent information about all of the Google webcrawlers and is the place you should look for the most updated and reliable information.

Điện thoại thông minh Googlebot

Tên tác nhân người dùng: Googlebot

Hình Googlebot

Tên tác nhân người dùng: Googlebot-Image (Googlebot)

Video Googlebot

Tên tác nhân người dùng: Googlebot-Video (Googlebot)

Trang trợ giúp của trình thu thập thông tin của Google cung cấp thông tin User-agent về tất cả các trình duyệt web của Google và là nơi bạn nên tìm kiếm thông tin cập nhật và đáng tin cậy nhất.

Googlebot and languages / locations

Googlebot và ngôn ngữ / vị trí

If your pages show different languages or content depending on the location or language of the request, Googlebot may not always see all your content (they recommend using hreflang).

But this article is about Googlebot, and what Googlebot has started doing for language and location based content is interesting.

Let's take a look...

Nếu các trang của bạn hiển thị các ngôn ngữ hoặc nội dung khác nhau tùy thuộc vào vị trí hoặc ngôn ngữ của yêu cầu, Googlebot có thể không phải lúc nào cũng nhìn thấy tất cả nội dung của bạn (họ khuyên bạn nên sử dụng hreflang).

Nhưng bài viết này nói về Googlebot và những gì Googlebot đã bắt đầu làm cho ngôn ngữ và nội dung dựa trên vị trí là thú vị.

Chúng ta hãy cùng xem ...

When users are visiting your page and you have a location or language based solution for different content then a user in Italy will see the Italian content and a user in America will see English content.

Googlebot is based in America, so how does that work? How will Googlebot see that Italian content?

Khi người dùng truy cập trang của bạn và bạn có giải pháp dựa trên vị trí hoặc ngôn ngữ cho nội dung khác thì người dùng ở Ý sẽ thấy nội dung tiếng Ý và người dùng ở Mỹ sẽ thấy nội dung tiếng Anh.

Googlebot có trụ sở tại Mỹ, do đó, hoạt động như thế nào? Googlebot sẽ thấy nội dung của Ý như thế nào?

Locale-aware crawling by Googlebot

Googlebot employs two main techniques (that Google tells us about) to create locale-aware crawling...

Geo-distributed crawling: Googlebot appears to be using IP addresses based outside the USA, in addition to the longstanding IP addresses Googlebot uses that appear to be based in the USA.

Language-dependent crawling: Googlebot crawls with an Accept-Language field set in the HTTP header.

So in other words, Googlebot employs methods to crawl the web as a user from anywhere, but (and this is a big "but"), Google still recommends using hreflang.

Always check the locale-aware Googlebot crawling page in the Google official help pages to make decisions!.

Finding Official Google help pages

Most of the links in this article go to the official Google help pages.

A good way to see everything that Google has said about Googlebot (or any other subject) is to use the "Ask Google" tool on this site. It searches official Google documentation only.

Here are the results for Googlebot - Googlebot articles from Google.

Thu thập thông tin địa phương thu thập bởi Googlebot

Googlebot sử dụng hai kỹ thuật chính (mà Google cho chúng tôi biết) để tạo ra việc thu thập thông tin địa phương ...

Thu thập dữ liệu được phân bố theo địa lý: Googlebot dường như đang sử dụng địa chỉ IP bên ngoài Hoa Kỳ, ngoài các địa chỉ IP lâu dài mà Googlebot sử dụng có vẻ như có trụ sở tại Hoa Kỳ.

Thu thập thông tin phụ thuộc theo ngôn ngữ: Googlebot thu thập dữ liệu bằng trường Accept-Language được đặt trong tiêu đề HTTP.

Nói cách khác, Googlebot sử dụng các phương pháp thu thập thông tin web như một người dùng từ mọi nơi, nhưng (và đây là một "lớn" nhưng), Google vẫn khuyên bạn nên sử dụng hreflang.

Luôn kiểm tra trang thu thập thông tin Googlebot nhận biết về địa phương trong các trang trợ giúp chính thức của Google để đưa ra quyết định !.

Tìm trang trợ giúp chính thức của Google

Hầu hết các liên kết trong bài viết này đi đến các trang trợ giúp chính thức của Google.

Một cách hay để xem mọi thứ mà Google đã nói về Googlebot (hoặc bất kỳ chủ đề nào khác) là sử dụng công cụ "Ask Google" trên trang này. Nó chỉ tìm kiếm các tài liệu chính thức của Google.

Dưới đây là kết quả cho Googlebot - bài viết Googlebot từ Google.

__  team hide69 __Dịch vụ SEO từ khóa website an toàn, hiệu quả, chất lượng, chuyên nghiệp - Dịch vụ SEO quảng cáo trực tuyến marketing onlineRelated Keywords:The Googlebot guide  Thư viện sách ebook miễn phí  Thanh toán qua Paypal : paypal.me/seowebnet      ➊ Cung cấp backlink tồn tại vĩnh viễn

                                               ➋ Giải pháp SEO từ khóa website an toàn

                                                                                ➌ Bảng giá dịch vụ SEO website an toàn

Giá trị quốc tế
• € 4922,25 •
Hôm nayHôm nay577
Hôm quaHôm qua2559
Trong tuầnTrong tuần8955
Trong thángTrong tháng3136
Tất cảTất cả511521
Cao nhất 03-31-2020 : 2973
18.232.51.69
Thành viên 0
Khách 10
Our website is protected by DMC Firewall!