Displaying items by tag: Google

Wednesday, 01 November 2023 12:58

Cập nhật thời gian thực thuật toán Google

Về việc cập nhật thời gian thực, Google đã bắt đầu sử dụng một hệ thống cập nhật thuật toán liên tục, thay vì các bản cập nhật lớn định kỳ. Điều này cho phép Google phản hồi nhanh hơn